img/LK.jpg

Andmeanalüüs ja andmetöötlus:

Kliendi andmebaasi kvaliteedikontroll ja korrigeerimine. Vajadusel abistame fragmenteeritud andmed viia ühtse baasi.
Andmeanalüüsi teostame kasutades järgnevaid metoodikaid:


Kirjeldav statistika:

Andmete esmane kokkuvõtt, ülevaatlik analüüs. Kasutame kombinatsiooni tabelitest, kirjeldavatest arvnäitajatest ja arvjoonistest.


sagedustabelid, risttabelid, keskväärtused (aritmeetiline keskmine, kaalutud keskmine, mediaan, mood jne), hajuvus (standardhälve, dispersioon) jne.


Üldistav statistika:

Erinevuste ja seoste statistilist usaldusväärsust peegeldav analüüs. Analüüsi teostamiseks kasutame, näiteks, vahemikhinnangut, statistilised olulisustestid.


standardviga, hüpoteeside kontrollimine ja olulisustestid (dispersioonanalüüs, Hii-ruut test, T-test). Mõõdame, kui tõenäoline on, et olemasolevate andmete kirjeldavad statistilised tulemused on üldistatavad üldkogumile.


Mitmemõõtmeline statistika:

Mitmete tunnuste koostoimimise ja vastastikuste mõjude analüüs. Analüüsi teostamiseks kasutame selliseid meetodeid nagu peakomponentide analüüs, klasteranalüüs, faktoranalüüs, regressioonanalüüs jne.